BIP.gov.pl

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach prowadzone są następujące rejestry oraz ewidencje:

  • Rejestr zabytków nieruchomych województwa śląskiego (księga A)

  • Rejestr zabytków ruchomych województwa śląskiego (księga B)

  • Rejestr zabytków archeologicznych województwa śląskiego (księga C)

  • Rejestr skarg i wniosków

  • Wojewódzka ewidencja zabytków prowadzona w formie zbioru kart adresowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego

Archiwum Zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach działa na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwum sprawuje Archiwum Państwowe w Katowicach.

Zasób archiwum zakładowego WUOZ w Katowicach obejmuje:

– dokumentację administracyjno-prawną (teczki obiektów), dotyczącą w szczególności obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Korzystanie z tego zasobu podlega ograniczeniom z uwagi na dodatkową ochronę prawną zakresie ich udostępniania ze względu na interes obywatela i państwa (m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
– dokumentację techniczną: inwentaryzacje, projekty, zdjęcia obiektów, karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, inwentaryzacje założeń zieleni (w tym parki zabytkowe),

– dokumentację naukową, dotyczący między innymi przeprowadzonych konserwacji obiektów zabytkowych oraz ich historii.

Zasady udostępniania:

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum WUOZ odbywa się na podstawie umotywowanego wniosku. 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych 

Siedziba Urzędu w Katowicach – dokumentacja udostępniana jest we wtorki i czwartki w godzinach od 09.00 do 15.00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem archiwum.
 

Delegatura w Częstochowie – dokumentacja udostępniana jest we wtorki i czwartki w godzinach od 09.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem archiwum.

Delegatura w Bielsku-Białej – dokumentacja udostępniana jest od poniedziałku do środy po uprzednim umówieniu się z pracownikiem archiwum.

Dokumentacja nie jest udostępnia w celu wykonywania kserokopii. Fotokopie można wykonać tylko i wyłącznie po dołączeniu do wniosku pisemnej zgody autora na jej fotografowanie lub pisemnej zgody właściciela obiektu, którego dokumentacja dotyczy, na wykorzystywanie informacji o obiekcie zawartych w dokumentacji. W przypadku braku załączników materiały archiwalne jak i ich powielanie będą udostępniane tylko i wyłącznie za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.                  

Wszystkie materiały są chronione prawami autorskimi.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 07.10.2019
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 07.10.2019
Dokument oglądany razy: 1431
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach