BIP.gov.pl

ARCHIWUM

 

Archiwum Zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach działa na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz.173 – z póź. zm.) oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwum sprawuje Archiwum Państwowe w Katowicach.

Zasób archiwum zakładowego WUOZ w Katowicach obejmuje:

– dokumentację administracyjno - prawną (teczki obiektów), dotyczącą w szczególności obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Korzystanie z tego zasobu podlega ograniczeniom z uwagi na dodatkową ochronę prawną zakresie ich udostępniania ze względu na interes obywatela i państwa (m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),

– dokumentację techniczną: inwentaryzacje, projekty, zdjęcia obiektów, karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, inwentaryzacje założeń zieleni (w tym parki zabytkowe),

– dokumentację naukową dotyczący między innnymi przeprowadzonych konserwacji obiektów zabytkowych oraz ich historii.

Zasady udostępniania:

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum WUOZ odbywa się na podstawie umotywowanego wniosku. 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych 

Siedziba Urzędu w Katowicach - dokumentacja udostępniana jest we wtorki i czwartki w godzinach od 09.00 do 15.00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem archiwum.

Delegatura w Częstochowie - dokumentacja udostępniana jest we wtorki i czwartki w godzinach od 09.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem archiwum.

Delegatura w Bielsku-Białej - dokumentacja udostępniana jest od poniedziałku do środy po uprzednim umówieniu się z pracownikiem archiwum.

Dokumentacja nie jest udostępnia w celu wykonywania kserokopii. Fotokopie można wykonać tylko i wyłącznie po dołączeniu do wniosku pisemnej zgody autora na jej fotografowanie lub pisemnej zgody właściciela obiektu, którego dokumentacja dotyczy na wykorzystywanie informacji o obiekcie zawartych w dokumentacji. W przypadku braku załączników materiały archiwalne jak i ich powielanie będą udostępniane tylko i wyłącznie za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.                  

Wszystkie materiały są chronione prawami autorskimi.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 22.05.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 22.05.2019
Dokument oglądany razy: 3816
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach