BIP.gov.pl

Dotacje na prace przy zabytkach


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o trwających naborach wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru nabytków, w tym:

 

1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do wykonania w roku następnym po roku złożenia wniosków trwa od 2 stycznia do 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanych do wykonania prac.

 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace planowane do wykonania

 

Wnioski będą rozpatrywane na podstawie: Zarządzenia wewnętrznego ŚWKZ nr 4/2021 z dnia 12.05.2021 w sprawie trybu weryfikacji wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji ŚWKZ.


 

2. Nabór wniosków o udzielenie dotacji jako zwrot nakładów poniesionych w ostatnich trzech latach poprzedzających rok złożenia wniosku (zwane dalej „refundacją”) trwa od 2 stycznia do 30 czerwca roku następnego po roku zakończenia prac.

 

Wzór wniosku o udzielenie refundacji

 

Wnioski będą weryfikowane na podstawie: Zarządzenia wewnętrznego Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr 5/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie trybu weryfikacji wniosków, przyznawania oraz rozliczania refundacji.


 

Decyduje data stempla pocztowego - w przypadku, gdy ostatni dzień składania wniosków wypada na dzień wolny od pracy – termin ten zostaje wydłużony do najbliższego dnia roboczego.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łukasz Szołtysek
Publikacja dnia: 26.10.2022
Podpisał: Marta Piekarz
Dokument z dnia: 26.10.2022
Dokument oglądany razy: 244
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach