BIP.gov.pl

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

1. Sprawy przyjmowane są w godzinach urzędowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Delegatur w Bielsku – Białej i Częstochowie.

 

2. Godziny urzędowania:

  • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach: poniedziałek - 8.00-18.00; wtorek-piątek - 8.00-15.00

  • Delegatury WUOZ w Bielsku –Białej: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00-15.00; środa - 8.00-18.00

  • Delegatury WUOZ w Częstochowie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  

- 8:00 - 15:00, wtorek - 8:00 - 18:00.

 

3. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

4. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

5. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

6. Wojewódzki konserwator zabytków może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 07.10.2019
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 07.10.2019
Dokument oglądany razy: 1325
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach