BIP.gov.pl

Przedmiot działalności i kompetencje

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działa w imieniu Wojewody Śląskiego na podstawie art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.2067 ze zm.).

Zasadniczy zakres działań wojewódzkiego konserwatora zabytków reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.2067 ze zm.).W myśl art.93 ust. 1 ustawy - w sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach organem pierwszej instancji jest wojewódzki konserwator zabytków, a organem wyższego stopnia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 • sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 • prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 • wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;

 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;

 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach;

 • współpraca w sprawach ochrony zabytków z innymi organami administracji publicznej i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365).


 

Nadto obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków wyartykułowano m.in. w:

 • art. 39 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 oraz art. 67 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r.- Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.1186)

 • art. 11 pkt 5 lit. c, art. 37b ust.2 pkt 4, art. 38b ust.2 pkt 2 lit. c i art. 53 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.1945 ze zm.)

 • art. 13 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) 

 • art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.)

 • art.4 ust.1 pkt.9 lit d ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.1813)

 • art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r.poz.1614 ze zm.)

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 07.10.2019
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 07.10.2019
Dokument oglądany razy: 1322
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach