BIP.gov.pl

PRAWO

 

Ustawy:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Prawo budowlane

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Gospodarka nieruchomościami

Podatki i opłaty lokalne

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Ochrona przyrody

Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenia:

Prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

Prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nagrody za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych

Wywóz zabytków za granicę

Księgi ewidencyjne prowadzone przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacje na badania archeologiczne

Organizacja i sposób ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Organizacja wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

Sprawozdanie finansowe WUOZ w katowicach za 2018 rok zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).

1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu

4. Informacja dodatkowa

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Zbigniew Mróz
Publikacja dnia: 20.04.2023
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2023
Dokument oglądany razy: 2327
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach