BIP.gov.pl

Fukcjonowanie urzędu w związku z COVID-19

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
z dnia z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu urząd.

 

Niniejszym informuję, że działając na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 878) wprowadziłem następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach:

  1. We wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–14:00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP; Wykaz telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://wkz.katowice.pl/uslugi/inspektorzy-i-podzial-terenu

  2. Interesanci nie będą wpuszczani do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników Urzędu w Katowicach oraz Delegatur w Częstochowie i Bielsku-Białej, z wyjątkiem pomieszczeń wyznaczonych w celu obsługi klienta. W wyjątkowych przypadkach pracownik może przyjąć Interesanta w innym pomieszczeniu.

  3. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo. Ich liczba w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. IInteresanci, którzy nie są w danym momencie obsługiwani, zobowiązani są oczekiwać na swoją kolej poza pomieszczeniami Urzędu lub w innych miejscach do tego wyznaczonych, z zachowaniem obowiązujących przepisów związanych z przeciwdziałaniem zakażeniem COVID (koronawirusem).

  4. Interesanci, którzy nie są w danym momencie obsługiwani, zobowiązani są oczekiwać na swoją kolej poza pomieszczeniami Urzędu lub w innych miejscach do tego wyznaczonych, z zachowaniem obowiązujących przepisów związanych z przeciwdziałaniem zakażeniem COVID (koronawirusem).

  5. Interesanci nie stosujący się do ograniczeń wymienionych w pkt 2-4 nie będą obsługiwani

  6. W przypadku konieczności kontaktu z konkretnym pracownikiem, z uwagi na fakt, iż część pracowników wykonuje pracę zdalnie, zalecam wcześniejsze ustalenie terminu i godziny spotkania bezpośrednio z pracownikiem.

  7. Zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu w Katowicach oraz Delegaturach w Częstochowie i Bielsku-Białej będzie możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Urzędu terminu, w jakim akta zostaną udostępnione

  8. Wszelkie pisma należy składać w przygotowanych do tego skrzynkach podawczych, potwierdzenie złożenia pisma przesyłane będzie, na żądanie Interesanta, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; mogą oni składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie, Urząd może potwierdzić wpływ dokumentu wysyłając e-mailem skan pierwszej strony z pieczęcią wpływu

  9. Do odwołania nie będą przeprowadzane w toku postępowania oględziny nieruchomości mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dziennego jak i całodobowego pobytu, miejsc zbiorowej kwarantanny, więzień i aresztów, czynnych kopalń i zakładów związanych z produkcją górniczą, szpitalach oraz innych podmiotach, w których realizowane są całodobowe świadczenia zdrowotne, jak i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. W sprawach, których załatwienie wymaga dokonania oględzin, wykonywane będą pozostałe czynności procesowe, natomiast rozstrzygnięcia w tych sprawach będą wydane dopiero, gdy przeprowadzenie oględzin będzie możliwe bez stwarzania zagrożenia dla obywateli i pracowników Urzędu. W takich przypadkach strony będą informowane, że ich sprawa nie zostanie załatwiona w terminie.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 22.05.2020
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 22.05.2020
Dokument oglądany razy: 1184
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach