BIP.gov.pl

Klauzula informacyjna o której mowa w art. 12 ust 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działający przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w Częstochowie (42–217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Powstańców Śląskich 6.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych tj. Panią Martę Piekarz, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz podmioty wspierające działalność administratora, uprawnione na podstawie umów powierzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Państwa wniosek lub ustania celu w jakim są one przetwarzane, a następnie w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Śląskiego działającego przy pomocy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego w Katowicach (40-032) przy ul. Jagiellońskiej 25.

Obowiązek przedstawienia danych

Podanie danych osobowych wskazanych we wzorach wniosków wynika z obowiązujących przepisów prawa i niezbędne jest do przygotowania dla Państwa odpowiedzi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wniosek o dotację

Wniosek o refundację

Formularz de minimis

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 22.05.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 22.05.2019
Dokument oglądany razy: 1072
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach